2008-2010

Effective from August, 2008 through August, 2010

Responsibility Name Email Phone Number
Principal Zhinong Yan zhinongy@gmail.com 616-719-9773
Vice Principal Qing Xia xiaqing@msu.edu 646-919-2931
Accounting Jun Ao aojun2000@hotmail.com 517-862-2757
Supplies, Arts, and Sports Yuanping Dai yuanpingd@hotmail.com 517-381-1566
Research and Teaching Ping Wang pwnjuga@yahoo.com.cn 517-355-7855
Web Site Management Bin Gao bgao11@gmail.com 517-347-8244
By mail: P.O. Box 442, Okemos, MI 48805-0442

Switch to our mobile site