2010-2012

Effective from August, 2010 through May, 2012

Responsibility Name Email Phone Number
Principal Qing Xia xiaqing@msu.edu 646-919-2931
Accounting Yitian Zhuang zhuangy@msu.edu 517-214-8726
Supplies, Arts, and Sports Yuanping Dai yuanpingd@hotmail.com 517-381-1566
Research and Teaching Ping Wang pwnjuga@yahoo.com.cn 517-355-7855
Web Site Management & Vice Principal Bin Gao bgao11@gmail.com 517-347-8244
By mail: P.O. Box 442, Okemos, MI 48805-0442

Switch to our mobile site