2012-2014

Effective from May, 2012 through May, 2014

Responsibility Name Email Phone Number
Principal Bin Gao bgao11@gmail.com 517-347-8244
Vice Principal Guangming He heguangm@msu.edu 517-896-3793
Accounting Yitian Zhuang zhuangy@msu.edu 517-214-8726
School Activities Jing Shi jingshi333@yahoo.com 517-347-6765
Research Shan Sweitzer shan.sweitzer@msu.edu 517-482-4555
Teaching Ping Wang pwnjuga@aliyun.com 517-648-3825
Web Site Management Lingling Wu lindaw125@gmail.com 517-347-5040
By mail: P.O. Box 442, Okemos, MI 48805-0442

Switch to our mobile site