2014-2016

Effective from May, 2014 through May, 2016

Responsibility Name Email Phone Number
Principal Guangming He heguangm@msu.edu 517-896-3793
Vice Principal Yue Qi qiyue.qi@gmail.com 517-889-2479
Accounting Peng Zhang pengmzhang2011@gmail.com 517-518-0629
School Activities Xiaoping Li lix@msu.edu
Research Shan Sweitzer shan.sweitzer@gmail.com 517-482-4555
Provost Xuefei Hao yalehxf@gmail.com 517-775-0021
Information Management Youyu Feng txyouyu@gmail.com

Switch to our mobile site