Course (Spring 2010)

Subject Description Teacher Time Room
Chinese Class K (Kindergarten) Michelle Chang 10:30-12:20 PM 120
Class 1-1 Bao Liu 10:30-12:20 PM 207
Class 1-2 Qing Zong 10:30-12:20 PM 119B
Class 2 Wanqing Ye 10:30-12:20 PM 012C
Class 3 Dandan Liu 10:30-12:20 PM 210B
Class 4 Chen Wang 10:30-12:20 PM 209
Class 5 Lihua Yang 10:30-12:20 PM 214
Class 6 Yue Shi 10:30-12:20 PM 217
Class 7 Xinxin Yao 10:30-12:20 PM 218A
Class 8 Minmin Shu 10:30-12:20 PM 316
Class 9 Ping Wang 10:30-12:20 PM 319
Math Math 3 09:30-10:20 AM 207
Math 4 09:30-10:20 AM 210A
Math 6 09:30-10:20 AM 210B
Math 7 09:30-10:20 AM 211A
Advanced 09:30-10:20 AM 214
SAT SAT I 01:00-02:00 PM 207
SAT II 01:00-02:00 PM 210A
SAT Math 02:10-03:10 PM 210B

Switch to our mobile site