Teacher

F2020 – S2021

Class Teacher’s Name Teacher’s email
Kindergarten Yuliang Yangchen yangch44@msu.edu
Chinese: 1 Xiangxiu Zhang zhan1031@msu.edu
Chinese: 2 – 1 Xuexue Yang yangxuex@msu.edu
Chinese: 2 – 2 Qinyao Zhao zhaoqin6@msu.edu
Chinese: 3 Ran Su suran@msu.edu
Chinese: 4 Daijin He hedaijin@msu.edu
Chinese: 5 Linlan Cai cailinla@msu.edu
Chinese: 6 Zhifang Hao jademarysj@gmail.com
Chinese: 7 Li Zhang dlxzldhz@comcast.net
Chinese: 8 Honglei Chen chenhonglei2012@gmail.com
Chinese: 9 Shengan Wang wangs100@msu.edu
Chinese: AP Yu Qiu yuqiu01@gmail.com

 

Fall 2019

Class Room Teacher’s Name Teacher’s email
Kindergarten BH-105B Qinyao Zhao zhaoqin6@msu.edu
Chinese: 1 BH-111

BH-108

Lehong Shi

Xiangxiu Zhang

lhsh6128@gmail.com

zhan1031@msu.edu

Chinese: 2 BH-112B Sheng’an Wang wangs100@msu.edu
Chinese: 3 BH-104 Qing Zong zongcq@yahoo.com
Chinese: 4 BH-103 Daijin He hedaijin@msu.edu
Chinese: 5 BH-105A Linlan Cai cailinla@msu.edu
Chinese: 6 BH-107 Zhifang Hao jademarysj@gmail.com
Chinese: 7 BH-106A Li Zhang dlxzldhz@comcast.net
Chinese: 8 BH-112A Honglei Chen chenhonglei2012@gmail.com
Chinese: 9 BH-106B Yu Qiu yuqiu01@gmail.com  

Switch to our mobile site