Teacher

Fall 2018

Class

Room

Teacher’s Name

Teacher’s email

Pinyin and Basic Chinese

BH-106ABH-105B

Jiaxin DongYun Zhang

dongjia1@msu.eduyunzhang@msu.edu

Chinese: 1

BH-111

Limai Ren

lmren99@gmail.com

Chinese: 2

BH-112B

Zihan Li

lizihan@msu.edu

Chinese: 3

BH-120

Qing Zong

zongcq@yahoo.com

Chinese: 4

BH-103

Daijin He

hedaijin@msu.edu

Chinese: 5

BH-105A

Liyu He

sophiemsu@gmail.com

Chinese: 6

BH-107

Zhifang Hao

jademarysj@gmail.com

Chinese: 7

BH-119

Li Zhang

dlxzldhz@comcast.net

Chinese: 8

BH-112A

Honglei Chen

chenhonglei2012@gmail.com

Chinese: 9

BH-106B

Yu Qiu

yuqiu01@gmail.com

 

 

Fall 2017

Class

Room

Teacher’s Name

Teacher’s email

Pinyin and Basic Chinese

BH-106A

BH-105B

Jiaxin Dong

Yun Zhang

dongjia1@msu.edu

yunzhang@msu.edu

Chinese: 1

BH-112B

Limai Ren

lmren99@gmail.com

Chinese: 2

BH-111

Zihan Li

lizihan@msu.edu

Chinese: 3

BH-120

Qing Zong

zongcq@yahoo.com

Chinese: 4

BH-104

Chenxue Huang

cxue.huang@gmail.com

Chinese: 5

BH-105A

Liyu He

sophiemsu@gmail.com

Chinese: 6

BH-107

Jing Qin

jingqin19@gmail.com

Chinese: 7

BH-119

Li Zhang

dlxzldhz@comcast.net

Chinese: 8

BH-112A

Honglei Chen

chenhonglei2012@gmail.com

Chinese: 9

BH-106B

Yu Qiu

yuqiu01@gmail.com