Teacher

Fall 2017

Class

Room

Teacher’s Name

Teacher’s email

Student List**

Pinyin and Basic Chinese

BH-106A

BH-105B

Jiaxin Dong

Yun Zhang

dongjia1@msu.edu

yunzhang@msu.edu

List of students in Class PB

Chinese: 1

BH-112B

Limai Ren

lmren99@gmail.com

List of students in Class 1

Chinese: 2

BH-111

Zihan Li

lizihan@msu.edu

List of students in Class 2

Chinese: 3

BH-120

Qing Zong

zongcq@yahoo.com

List of students in Class 3

Chinese: 4

BH-104

Chenxue Huang

cxue.huang@gmail.com

List of students in Class 4

Chinese: 5

BH-105A

Liyu He

sophiemsu@gmail.com

List of students in Class 5

Chinese: 6

BH-107

Jing Qin

jingqin19@gmail.com

List of students in Class 6

Chinese: 7

BH-119

Li Zhang

dlxzldhz@comcast.net

List of students in Class 7

Chinese: 8

BH-112A

Honglei Chen

chenhonglei2012@gmail.com

List of students in Class 8

Chinese: 9

BH-106B

Yu Qiu

yuqiu01@gmail.com

List of students in Class 9

** Login required

 

Fall 2016

Class

Room

Teacher’s Name

Teacher’s email

Student List**

Pinyin and Basic Chinese

BH-106A

Li Zhang

dlxzldhz@comcast.net

List of students in Class PB

Chinese: 1

BH-218B

Limai Ren

lmren99@gmail.com

List of students in Class 1

Chinese: 2

BH-111

Zihan Li

lizihan@msu.edu

List of students in Class 2

Chinese: 3

BH-104

Yingyan Zou

zouyingy@msu.edu

List of students in Class 3

Chinese: 4

BH-119A

Fangyun Zhong

zhongfangyun@gmail.com

List of students in Class 4

Chinese: 5

BH-105A

Liyu He

sophiemsu@gmail.com

List of students in Class 5

Chinese: 6

 BH-102B and 107

Xian Wang and Wenlin Yao

wendywangxiangca@gmail.com

and yaowenlinster@gmail.com

List of students in Class 6

Chinese: 7

BH-105B

Xiaoxi Sun

sunxiaoxi1234@gmail.com

List of students in Class 7

Chinese: 8

BH-112A

Xuehong He

hexuehon@msu.edu

List of students in Class 8

Chinese: 9

BH-106B

Yu Qiu

qiuyu@msu.edu

List of students in Class 9

** Login required