Teacher (Fall 2016)

Fall 2016

Class Room Teacher’s Name Teacher’s email
Pinyin and Basic Chinese BH-106A Li Zhang dlxzldhz@comcast.net
Chinese: 1 BH-218B Limai Ren lmren99@gmail.com
Chinese: 2 BH-111 Zihan Li lizihan@msu.edu
Chinese: 3 BH-104 Yingyan Zou zouyingy@msu.edu
Chinese: 4 BH-119A Fangyun Zhong zhongfangyun@gmail.com
Chinese: 5 BH-105A Liyu He sophiemsu@gmail.com
Chinese: 6  BH-102B and 107 Xian Wang and Wenlin Yao wendywangxiangca@gmail.com

and yaowenlinster@gmail.com

Chinese: 7 BH-105B Xiaoxi Sun sunxiaoxi1234@gmail.com
Chinese: 8 BH-112A Xuehong He hexuehon@msu.edu
Chinese: 9 BH-106B Yu Qiu qiuyu@msu.edu  

Switch to our mobile site