Teacher (Fall 2019)

Fall 2019

Class Room Teacher’s Name Teacher’s email
Kindergarten BH-105B Qinyao Zhao zhaoqin6@msu.edu
Chinese: 1 BH-111 Baorui Ouyang ouyangbaorui@gmail.coml
Chinese: 2 BH- Sheng’an Wang wangs100@msu.edu
Chinese: 3 BH-104 Qing Zong zongcq@yahoo.com
Chinese: 4 BH-103 Daijin He hedaijin@msu.edu
Chinese: 5 BH-105A Linlan Cai  
Chinese: 6 BH-107 Zhifang Hao jademarysj@gmail.com
Chinese: 7 BH-106A Li Zhang dlxzldhz@comcast.net
Chinese: 8 BH-112A Honglei Chen chenhonglei2012@gmail.com
Chinese: 9 BH-106B Yu Qiu yuqiu01@gmail.com  

Switch to our mobile site